Conditii generale pentru furnizarea gazelor naturale

CONDITII GENERALE PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE

 

1. Definiţii

In sensul prezentului Contract termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

An contractual - perioada de 12 luni consecutive;

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor;

Client eligibil - clientul care este liber să îşi aleagă furnizorul de gaze naturale de la care cumpără gaze naturale;

Client casnic - clientul care cumpără gaze naturale ce sunt destinate consumului casnic propriu;

Client întreruptibil de siguranţă - client final care prin reducerea consumului său până la oprire contribuie la menţinerea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale în situaţie de urgenţă, reglementarea regimului juridic aplicabil clientului întreruptibil de siguranţă, precum şi orice alte măsuri de realizare a implementării Regulamentului UE nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului se realizează prin hotărâre a Guvernului elaborată la propunerea ministerului de resort în calitate de autoritate competentă;

Furnizarea gazelor naturale - activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale, inclusiv GNL, către clienţi;

Furnizor - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale;

Preţ contractual - preţul prevăzut la art.4 din Contractul de furnizare a gazelor naturale;

Durată contractuală - perioada ce începe la ora 6 (şase) a.m. în data de început contract şi se sfârşeşte la ora 6 (şase) am. în data de sfârşit contract; Zi - un interval de 24 de ore consecutive ce începe la ora 6 (şase) a.m. a unei zile şi se sfârşeşte la ora 6 (şase) a.m. a zilei următoare. Ziua este redusă la 23 (douăzecişitrei) de ore la trecerea la oră de vară şi este majorată la 25(douăzecişicincl) de ore la trecerea la oră de iarnă, iar toate drepturile şi obligaţiile aferente contractului sunt majorate sau reduse corespunzător în respectivele zile;

Lună - intervalul de timp cuprins între ora 6 (şase) a.m. din prima zi a unei luni calendaristice şî până la ora 6 (şase) am din prima zi a următoarei luni calendaristice;

Gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociate zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;

MWh - unitatea de energie în care sunt exprimate preţurile şi tarifele în sectorul gazelor naturale; Sistemul Naţional de Transport (SNT) - sistemul de transport situat pe teritoriul României şi care se află în proprietatea publică a statului;

Operator de transport şi de sistem - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport al gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport într-o anumită zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale;

Operator de distribuţie - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului în respectiva zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuţia gazelor naturale;

Putere calorifică superioară (PCS) - cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităţi specificate de gaz, astfel încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere sunt aduşi la aceeaşi temperatură specificată ca şi reactanţii, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă, cu excepţia apei formate prin combustie, care este condensată la starea lichidă la temperatura menţionată mai sus. Temperatura şi presiunea menţionate mai sus trebuie specificate.

Zona de calitate gaze (ZCG) - zona pentru care calitatea gazelor naturale se consideră omogenă şi constantă pentru o perioadă determinată de timp, alimentată prin una sau mai multe SRM-uri, noduri tehnologice sau panouri de măsurare, prin SNT sau de la producători;

2. Taxe, contribuţii, acciză, TVA

2.1 Toate comisioanele bancare în legătură cu efectuarea plăţilor vor fi suportate de către client.

2.2 TVA, conform cu Codului fiscal în vigoare, va fi aplicata fiecărei facturi lunare.

2.3 Orice impozite, taxe sau contribuţii impuse sau modificate de Guvern sau de alte instituţii ale statului în legătură cu prezentul Contract, cum ar fi TVA, accize, impozite, fără a se limita la acestea, se suportă de către client, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situaţii, niciuna dintre părţi neavând dreptul de a-l denunţa pentru acest motiv.

3. Calitatea serviciilor de furnizare a gazelor naturale

3.1 Furnizorul asigură un sistem de comunicare cu clienţii, prin care se oferă posibilitatea informării asupra aspectelor de interes în legătură cu furnizarea gazelor naturale.

3.2 Furnizorul va asigura continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, cu excepţia clienţilor întreruptibili de siguranţă, conform reglementărilor în vigoare.

3.3 Furnizorul va livra gaze naturale care să respecte condiţiile minime de calitate prevăzute în legislaţia în vigoare. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi asigurată conform valorilor precizate în acordul de acces.

3.4 Conversia cantităţilor de gaze din metri cubi în unităţi de energie se efectuează utilizând Puterea calorifică superioară (PCS).

3.5 Determinarea puterii calorifice superioare este obligaţia operatorului economic care predă gazele naturale în punctele de intrare în ZCG.

3.6 PCS utilizată de furnizor la facturarea consumului de energie pentru clienţii săi se determină conform prevederilor Regulamentului de măsurare.

4 . Imputaţia plăţii

4.1 Părţile convin că plăţile efectuate de client furnizorului în legătură cu prezentul Contract se vor imputa în conformitate cu următoarele reguli:

a. plăţile se vor imputa cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadenţă;

b. dacă este cazul, se vor considera stinse, în primul rând, datoriile negarantate sau cele pentru care furnizorul are cele mai puţine garanţii;

c. dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum şi în egală măsură garantate, se vor stinge datoriile vechi;

d. în lipsa tuturor criteriilor menţionate la lit. a) - c) imputaţia se va face în ordinea stabilită de furnizor;

e. în lipsa tuturor criteriilor menţionate la lît a) - d) imputaţia se va face proporţional cu valoarea datoriilor;

4.2 In toate cazurile, plăţile se vor imputa în următoarea ordine:

a. asupra oricăror cheltuieli în legătură cu recuperarea creanţelor furnizorului;

b. asupra dobânzilor penalizatoare în ordinea cronologică a scadenţei acestora;

c. asupra capitalului.

5. Prelungirea, rezilierea, denunţarea şi încetarea Contractului

 

5.1 Prelungirea Contractului

Conform prevederilor art 9.2 din Contract, Contractul se consideră prelungit tacit pentru perioade succesive egale cu perioada convenită la art 9.1, dacă niciuna dintre părţi nu transmite celeilalte o notificare scrisă de încetare a Contractului, cu 45 (patruzecişicinci) de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5.2. Rezilierea Contractului

a. Prezentul Contract este reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, transmiterea vreunei notificări, îndeplinirea vreunei formalităţi sau intervenţia instanţelor de judecată, în cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile sale esenţiale prevăzute la art 6, 7.1 şi art 8 din Contract şi art.2 şi 12 .4 din Condiţii generale pentru furnizarea de gaze naturale.

b. In cazul nerespectării altor obligaţii contractuale de către client, Contractul poate fi reziliat din iniţiativa furnizorului, în cazul în care nu este remediată încălcarea obligaţiei respective, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către client a notificării transmise de furnizor în acest sens.

c. Furnizorul poate rezilia unilateral Contractul, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără nicio altă formalitate, pe baza unei simple notificări de reziliere transmisă clientului, în caz de consum fraudulos.

d. Părţile convin că, prin simplul fapt al neexecutării obligaţiilor sale contractuale, clientul se află de drept în întârziere, fără a mai fi necesară vreo notificare, în conformitate cu prevederile art. 1523 alin.(1) din Codul Civil.

e. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului Contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor care decurg din Contract între părţi până la data rezilierii;

f. In cazurile de reziliere prevăzute la punctele a) şi c) ale prezentului articol, Contractul va fî considerat reziliat de drept fără vreo altă formalitate sau intervenţia instanţelor de judecată, la data primirii de către client a declaraţiei de reziliere din partea furnizorului.

5.3 Denunţarea Contractului

Prezentul Contract poate fi denunţat în conformitate cu prevederile , art 9.3 din Contract.

5.4 Incetarea contractului

a. prin ajungerea la termen, în situaţia în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată şi intenţia de neprelungire a Contractului este notificată cu minim 45 (patruzecişicinci) de zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetare prin expirare a Contractului,

b. dacă părţile nu reuşesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestaţiilor, datorate modificărilor de circumstanţe conform art. 10 din Contract;

c. dacă forţa majoră se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile şi părţile nu consideră altfel;

d. în cazul rezilierii Contractului în conformitate cu art 5.2 din Condiţii generale pentru furnizarea gazelor naturale.

e. In cazul denunţării unilaterale, în conformitate cu art .9.3 din Contract;

f. prin acordul părţilor;

g. în alte cazuri prevăzute de lege.

6. Limitarea şi/sau sistarea furnizării Limitarea furnizării :

 

6.1 Furnizorul are dreptul, fără preaviz, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

a. în cazul dispoziţiei Direcţiei Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul SNTGN Transgaz, în conformitate cu reglementările în vigoare/stare de necesitate;

b. în caz de forţă majoră conform art. 9 din Condiţii generale pentru furnizarea gazelor naturale;

c. în situaţii de avarie în SNT.

6.2. Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

a. în cazul neachitării contravalorii facturilor şi a dobânzilor penalizatoare aferente, conform art 6.1 şi 7.1 din Contract sau a altor sume datorate de către Client în temeiul prezentului Contract;

b. în cazul în care clientul nu depune o garanţie conform art. 8 din Contract.

6.3. Furnizorul are dreptul, fără preaviz, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

a. la încetarea valabilităţii prezentului Contract;

b. în stare de necesitate, când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

c. în cazul remedierii, modificării, înlocuirii de conducte şi instalaţii sau orice alte măsuri imediate de prevenire sau de înlăturare a avariilor constatate în instalaţii, precum şi în reţelele de transport/distribuţie a gazelor naturale;

d. în cazul consumului fraudulos de gaze naturale.

6.4 Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 3 (trei) zile, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

a. în cazul întreruperilor programate în sistemul de transport/distribuţie,

b. în cazul în care clientul nu permite accesul liber în scopul montării, verificării sau citirii instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale, când acestea se află pe proprietatea: clientului;

c. în cazul în care clientul nu face dovada efectuării verificării tehnice periodice conform normelor tehnice specifice aprobate de ANRE.

Reluarea furnizării:

6.5 Reluarea furnizării se va face după efectuarea plăţii integrale de către client a facturii, a dobânzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării şi după constituirea de către client a unei garanţii, după caz, conform art. 8 din Contract.

6.6 Cuantumul cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării sunt stabilite de către operatorul de sistem, furnizorul având obligaţia să informeze clienţii în legătură cu valoarea tarifelor practicate de către operatorul de sistem

7. Nulitatea

Nulitatea sau inaplicabilitatea oricăreia dintre prevederile prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra valabilităţii celorlalte prevederi ale Contractului care îşi vor păstra forţa obligatorie şi efectele. Părţile contractante se obligă să înlocuiască prevederea devenită nulă sau inaplicabilă printr-una noua, care să fie cât se poate de apropiată de cea iniţială din punctul de vedere al efectului economic.

8. Obligaţii şi garanţii. Clauza de confidenţialitate

 

8.1 Obligaţii şi garanţii

a. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest Contract, conformându-se tuturor cerinţelor legale;

b. Părţile garantează una faţă de cealaltă că prezentul Contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui Contract;

c. Pe durata derulării prezentului Contract, clientul garantează că pentru instalaţia/instalaţiile de utilizare a gazelor naturale sunt îndeplinite cerinţele legislaţiei în vigoare. In acest sens, clientul îşi asumă responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor precizate în legislaţia în vigoare, respectiv "Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".

8.2 Clauza de confidenţialitate :

Părţile se obligă una faţă de cealaltă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le deţin ca urmare a executării clauzelor prezentului Contract. Nu este considerată informaţie confidenţială informaţia publică sau cea obţinută şi deţinută în mod legal de către o parte din surse externe relaţiei contractuale. Nu este considerată încălcare a obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii divulgarea unor informaţii confidenţiale către o autoritate publică competentă să obţină astfel de informaţii sau către instanţele judecătoreşti, ca urmare a aplicării prevederilor legale.

9. Forţa majoră

 

9.1 Exonerare de răspundere:

a. In cazul în care o parte este împiedicată de un caz de forţă majoră să îşi îndeplinească orice obligaţie din prezentul Contract, partea respectivă este exonerata de aceste obligaţii pe parcursul perioadei de existenţă a cazului de forţă majoră şi în măsura în care obligaţiile sunt afectate de forţa majoră respectivă şi este exonerată de răspundere pentru neîndeplinîrea obligaţiilor respective în cursul acelei perioade, cu condiţia ca partea afectată de cazul de forţă majoră să transmită celeilalte părţi o notificare scrisă cu privire la cazul de forţă majoră, care să includă detalii rezonabile cu privire la natura şi durata sa, în termen de 5 (cinci) zile de la data producerii evenimentului, şi să ia toate măsurile necesare pentru a diminua consecinţele cazului de forţă majoră în măsura în care este posibil şi cât de curând posibil.

In cazul în care nu s-a efectuat notificarea prevăzută la paragraful anterior, partea afectată este decăzută din dreptul de a invoca forţa majoră.

b. Cu toate acestea, clientul nu va fi exonerat, total sau parţial, de obligaţiile sale de plată în baza prezentului Contract în caz de forţă majoră, în măsura în care respectivul caz de forţă majoră nu conduce la imposibilitatea totală sau parţială a furnizorului de a furniza clientului gaze naturale.

c. De asemenea, atunci când oferă detalii despre evenimentul de forţă majoră, partea care invocă forţa majoră notifică cealaltă parte cu privire la perioada de timp estimată a fi necesară pentru remedierea consecinţelor situaţiei de forţă majoră.

9.2 Definiţie

a. Termenul de forţă majoră înseamnă un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu se află sub controlul părţii afectate, prevăzut în mod limitativ după cum urmează: starea de război, revoluţiile, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, dispoziţiile ANRE sau ale Direcţiei Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul SNTGN Transgaz, încetarea sau suspendarea Licenţei de furnizare sau a altor licenţe/autorizaţii/avize necesare pentru executarea prezentului Contract, indisponibilitatea totală sau parţială a gazelor naturale cauzată de un eveniment de forţă majoră care afectează un furnizor/producător de la care achiziţionează gaze naturale furnizorul, care ar împiedica executarea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale ale uneia dintre părţi.

b. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, părţile nu vor fi exonerate de executarea obligaţiilor lor din prezentul Contract în cazul apariţiei unui caz fortuit şi/sau a altor evenimente asimilate forţei majore sau cazului fortuit.

9.3 Sfârşitul forţei majore

De îndată ce evenimentul de forţă majoră este remediat sau nu mai produce efecte, clientul este din nou obligat să preia, iar furnizorul este din nou obligat să pună la dispoziţie gaze naturale în conformitate cu prezentul Contract.

10. Utilizarea gazelor naturale. Cesiunea

10.1 Clientul va utiliza gazele naturale contractate şi livrate de către furnizor la locul de consum pentru consumul propriu. Clientul final nu are dreptul să revândă gazele naturale contractate.

10.2 Furnizorul are dreptul de a cesiona prezentul Contract catre banca sa finantatoare, consimţământul clientului în acest sens fiind dat în mod expres prin semnarea prezentului Contract. Cesiunea va produce efecte depline de la momentul primirii de către client a notificării trimise de furnizor în acest sens.

11. Soluţionarea litigiilor. Jurisdicţia competentă

a. Părţile convin că toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia si fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

b. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti de la sediul Furnizorului.

c. Acest Contract şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţie române în vigoare.

12. Drepturile şi obligaţiile părţilor

12.2 Furnizorul are, în principal, următoarele obligaţii:

a. să asigure furnizarea gazelor naturale în condiţiile prezentului Contract;

b. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a gazelor naturale sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiţionale, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;

c. să verifice şi si răspundă în termenele legale tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale clientului, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale;

d. să respecte legislaţia în vigoare şi reglementările ANRE privind furnizarea gazelor naturale clienţilor eligibili;

e. să notifice clientul final cu privire la orice intentie de modificare a conditiilor/clauzelor contractuale si sa informeze in momentul notificarii cu privire la dreptul clientului final de a denunta contractul.

12.3. Furnizorul are, în principal, următoarele drepturi:

a. să factureze şi să încaseze contravaloarea gazelor naturale consumate de client la preţurile şi termenele stabilite în acest Contract şi să aplice dobânzi penalizatoare clientului în situaţia nerespectării termenelor de plată;

b. să solicite clientului constituirea de garanţii financiare, în situaţia în care clientul nu efectuează plăţile la termenele limită stabilite, conform art. 8 din Contract,

c. să limiteze şi/sau întrerupă furnizarea gazelor naturale în condiţiile art. 6 din Condiţii generale pentru furnizarea gazelor naturale;

d. orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali sau de alte acte normative aplicabile.

12.4. Clientul are, în principal, următoarele obligaţii:

a. să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor şi eventualele dobânzi penalizatoare calculate conform art 7.1 din Contract;

b. să constituie în favoarea furnizorului de gaze naturale o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

c. să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor de natură juridică sau administrativă avute în vedere la data semnării contractului,-

d. să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;

e. să asigure accesul operatorului de distribuţie la citirea echipamentului de măsurare, atunci când acesta este situat pe proprietatea clientului;

f. să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor de utilizare proprii, în conformitate cu normele tehnice în vigoare;

g. orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali sau de alte acte normative aplicabile.

12.5. Clientul are, în principal, următoarele drepturi:

a. sa fie alimentat cu gaze naturale în baza prezentului Contract în conformitate cu reglementările ANRE;

b. să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c. să beneficieze de soluţionarea reclamaţiilor conform procedurii afişate pe pagina de internet a furnizorului (www.novapg.ro/gaze-naturale/furnizare-gaze-naturale);

d. orice alte drepturi prevăzute explicit în favoarea clientului de legislaţia în vigoare şi reglementările ANRE privind furnizarea gazelor naturale consumatorilor eligibili.

13. Clauze finale

13.1 Incadrarea clienţilor în categorii de consum se face de către furnizor cu acordul operatorului de distribuţie/ operatorului de transport şi de sistem pentru fiecare loc de consum al clientului conform legislaţiei în vigoare. Furnizorul modifică încadrarea clientului, conform legislaţiei în vigoare şi regularizează tarifele reglementate conform noii încadrări, fără a fi necesară modificarea prezentului Contract sau vreo notificare din partea furnizorului. Incepând cu data modificării încadrării, furnizorul va factura tarifele reglementate în conformitate cu categoria de consum în care a fost reîncadrat clientul.

13.2 Contractul cuprinde Condiţiile generale pentru furnizarea gazelor naturale, iar împreună cu Anexa/Anexele care fac parte integrantă din acesta reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii iui.

13.3 Părţile declară că dispun de toată experienţa şi cunoştinţele necesare încheierii Contractului, că toate prevederile Contractului (inclusiv Anexa) au fost negociate de către părţi, că prezentul Contract este încheiat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând şi înţelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice şi comerciale legate de încheierea, executarea şi încetarea prezentului Contract

13.4 Clauzele generale şi Anexa cuprinse în Contract se pot modifica şi completa numai prin acte adiţionale, cu acordul părţilor. Nu este necesară întocmirea unui act adiţional în situaţiile, termenii şi condiţiile prevăzute la art. 4 din Contract;

13.5 Dacă modificarea Contractului se produce ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniul gazelor naturale, Contractul se consideră modificat de drept, fără a fi necesară vreo notificare din partea vreuneia dintre părţi. Prevederile Art. 10 din Contract se vor aplica conform termenilor şi condiţiilor din acel articol.

13.6 Dispoziţiile prezentului Contract sunt completate de prevederile Codului Civil, Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali şi de celelalte prevederi legislative aplicabile în vigoare.

13.7 Faptul că una dintre părţi nu se prevalează, la un moment dat de vreuna dintre prevederile: prezentului Contract, nu poate fi interpretat ca fiind o renunţare la dreptul de a se prevala de aceasta ulterior, nu echivalează cu modificarea prezentului Contract şi nici nu dă naştere vreunui drept oarecare în favoarea celeilalte părţi sau a unui terţ.

13.8 Furnizorul va avea dreptul de a solicita plata sumelor datorate în temeiul Contractului într-un termen de prescripţie de 3 (trei) ani de la data scadenţei acestora. In plus, faţă de cazurile prevăzute de lege, orice somaţie/notificare de plată sau altă comunicare de orice natură (ex. poştă, fax, e-mail) privind plata/executarea Contractului, trimisă de furnizor clientului, potrivit Contractului sau legii aplicabile va fi considerata o cauză de întrerupere a termenului de prescriptie stipulat in acest articol.